Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Uwagi ogólne:

1. Kredytpolska.net jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Kredyt Polska.

2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu Kredytpolska.net tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Serwis Kredytpolska.net jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Kredyt Polska i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Kredytpolska.net nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, a Kredyt Polska poprzez prowadzenie serwisu Kredytpolska.net nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Kredyt Polska zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu Kredytpolska.net.

5. Kredyt Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisów należących do Kredyt Polska obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.kredytpolska.net/prywatnosc/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Kredyt Polska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować newslrtterów należących do Kredyt Polska.

II. Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w serwisie Kredytpolska.net na własne ryzyko.

2. Korzystanie z Kredytpolska.net podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Kredytpolska.net oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

4. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Kredyt Polska, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

III. Odpowiedzialność Kredytpolska.net.

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Kredytpolska.net znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Kredyt Polska podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

2. Kredytpolska.net nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

3. Informacje zawarte w Kredytpolska.net nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.

4. Informacje przedstawione w Kredytpolska.net pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Kredytpolska.net dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.

5. Wszelkie informacje publikowane przez Kredytpolska.net nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.

6. Odpowiedzi w ramach strony Kredytpolska.net pod nazwą „Złóż wniosek o kredyt” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.

7. Informacje, porady, odpowiedzi ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Kredytpolska.net nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

8. Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach „Forum”, chatów i komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów Kredyt Polska prowadzącej serwis Kredytpolska.net.

9. Kredytpolska.net nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach serwisu Kredytpolska.net jak i za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

10. Kredytpolska.net nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Kredytpolska.net.

IV. Partnerzy Kredytpolska.net.

1. Kredytpolska.net publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z serwisu Kredytpolska.net.

2. Kredytpolska.net nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

3. Kredytpolska.net nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Kredytpolska.net (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.

4. Kredytpolska.net nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Kredytpolska.net, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

5. Kredytpolska.net nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.

6. Kredytpolska.net nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

V. Zastrzeżenia techniczne

1. Ze względu na techniczne ograniczenia Kredytpolska.net nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Kredytpolska.net nie może też zapewnić, że przeglądanie stron na portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Kredytpolska.net nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji,

3. Kredytpolska.net dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

4. Kredytpolska.net nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie

1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie Kredytpolska.net jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2. Zawartość Kredytpolska.net może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Kredyt Polska i w ramach przeznaczenia określonego przez Kredytpolska.net.
W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Kredyt Polska pod adresem biuro@kredytpolska.net

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Kredytpolska.net w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Kredytpolska.net podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Kredytpolska.net na zasadach ogólnych.

6. Publikacja linku do Kredytpolska.net w innych serwisach powinna mieć formę: Kredyt Polska twój niezawodny doradca finansowy . W sprawie publikacji linku do Kredytpolska.net w innej formie prosimy o kontakt biuro@kredytpolska.net

VII. Ochrona danych osobowych

1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do Kredytpolska.net pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do Kredytpolska.net jest równoznaczne z udzieleniem Kredytpolska.net zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie Kredytpolska.net i ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na „kliknięciu” myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).

2. Kredytpolska.net wykorzystuje informacje o swoich użytkownikach wyłącznie w celu: poprawienia treści swych stron, dostosowania treści i układu strony do preferencji poszczególnych użytkowników, informowania użytkowników o zmianach w Kredytpolska.net, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, które zdaniem Kredytpolska.net są interesujące dla Użytkowników; monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego regulaminu.

3. Kredytpolska.net nie prowadzi sprzedaży list swoich użytkowników.

4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w Kredytpolska.net, oświadcza iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania.

5. Dane dotyczące użytkowników służą określeniu ich preferencji w zakresie potrzeb, zainteresowań (z wyłączeniem danych określonych w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych) i mogą być wykorzystywane przez Kredytpolska.net z prawem udostępniania reklamodawcom, aby lepiej odpowiadać na potrzeby użytkownika, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

6. Użytkownicy Kredytpolska.net, wyrażają zgodę na przesyłanie komunikatów drogą poczty elektronicznej lub do skrytki zarejestrowanego użytkownika. Jednocześnie użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie mu materiałów reklamowych stosownie do wyboru dokonanego przez Kredytpolska.net.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) użytkownik wypełniając formularz wniosku, lub zapytania o usługę finansową wyrażą zgodę na przetwarzanie Swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych Kredyt Polska Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Jednocześnie użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Kredyt Polska.

8. Zgodnie z ustawa z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiazująca od 10 marca 2003 roku, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną oraz Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) na wykorzystywanie danych do wewnętrznych celów marketingowych Kredyt Polska.

9. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

10. Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Kredyt Polska wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Kredyt Polska zwracać się do czytelników po imieniu.

11. Niezapowiedziane Wiadomości

Kredyt Polska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Kredyt Polska rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Kredyt Polska.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Kredyt Polska.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

12. Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Kredyt Polska przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Kredyt Polska nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

13. Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Kredyt Polska i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Kredyt Polska nie podlegają Polityce Prywatności.

15. Cookies (Ciasteczka)

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Kredyt Polska
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

2. Kredytpolska.net zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Kredytpolska.net i wchodzą w życie z dniem publikacji.